Algemene Voorwaarden Afbouwgarantie

 

 1. De opdrachtgever(s) sluiten een Afbouwgarantie af bij Betaal Garant Nederland waarbij de Afbouwgarantie pas ingaat en van kracht is na betaling van het verschuldigde en daarvoor gefactureerde bedrag.
 2. De Afbouwgarantie geeft de zekerheid dat de (ver)bouw van de woning (project), bij faillissement van de opdrachtnemer(s), voor exact dezelfde voorwaarden zoals overeengekomen en vermeld in de tussen partijen gesloten aanneemovereenkomst wordt afgebouwd.
 3. De kosten van de Afbouwgarantie worden gerekend in ‰, gerekend over de totale aanneemsom incl. btw, waarbij het percentage individueel wordt vastgesteld en vooraf, middels een factuur, aan de opdrachtgever(s) wordt medegedeeld. Het minimum te factureren bedrag is € 500 excl. btw. Op het moment dat Betaal Garant Nederland haar factuur verstuurd aan de opdrachtgever(s) is er sprake van een overeenkomst tussen partijen en bestaat er een betaalverplichting aan de zijde van opdrachtgever(s).
 4. Bij non betaling, en het niet kunnen overleggen van het Certificaat Afbouwgarantie, kan er geen beroep worden gedaan op die Afbouwgarantie.
 5. Indien het bedrag Zekerheidsstelling niet gestort is, en er sprake is van faillissement van de aannemer, dan vervalt het Certificaat Zekerheidsstelling. Als deze in combinatie met een Certificaat Afbouwgarantie is afgesloten dan vervalt ook dit Certificaat Afbouwgarantie enkel en alleen al door die non betaling en kan er geen beroep worden gedaan op de Afbouwgarantie.
 6. Indien partijen een door Betaal Garant Nederland vastgestelde betalingstermijn(en) en percentages zelf gaat wijzigen zonder vooraf overleg met alle partijen, vervalt de Afbouwgarantie enkel en alleen al door die handeling(en) en zonder verdere mededeling door Betaal Garant Nederland.
 7. Indien opdrachtgever(s) in gebreke zijn doordat de factuur niet binnen de gestelde betaaltermijn is voldaan dan geld een incassopercentage van 25% en de wettelijke rente (voor een particuliere opdrachtgever(s) geldt de Wet Normering Incassokosten).
 8. Indien opdrachtgever(s) in gebreke blijven om deze kosten te betalen, zullen deze worden verrekend met de Zekerheidsstelling. De opdrachtnemer(s) heeft/hebben dan een vordering op de opdrachtgever(s) ter grootte van het factuurbedrag. De opdrachtnemer(s) zal/zullen zelf zorgdragen voor inning van dit bedrag bij opdrachtgever(s), door gebruik te maken van de Zekerheidsstelling, erken(t)nen opdrachtgever(s) dit bedrag verschuldigd te zijn aan de opdrachtnemer(s).
 9. Indien er geen Zekerheidsstelling is afgesloten erkend opdrachtgever(s) het gefactureerde bedrag verschuldigd te zijn aan Betaal Garant Nederland.
 10. Opdrachtgever(s) verplichten zich om enkel de afgesproken termijnbetalingen te voldoen, na correcte oplevering door de aannemer, van de voor die termijn in de aanneemovereenkomst beschreven prestatie(s). Elke oplevering dient middels een opleverbewijs door alle partijen voor akkoord te worden ondertekend. Opdrachtgever(s) zullen niet voldoen aan betaalverzoeken van de aannemer welke buiten deze afspraken vallen (bijvoorbeeld om materiaal in te kopen, voorschot op salaris personeel etc.). Indien opdrachtgever(s) toch extra betalingen doen dan vallen deze bedragen niet onder de Afbouwgarantie en komen voor rekening en risico van opdrachtgever(s).
 11. Opdrachtgever(s) verplichten zich om wijzigingen, herzieningen, meerwerk of welke verandering dan ook te melden aan Betaal Garant Nederland. Opdrachtgever(s) dienen op geen enkele wijze bovenstaande veranderingen te traineren of om welke reden dan ook onnodig op te houden of uit te stellen, danwel betalingen in te houden of er deelbetalingen van te maken. Indien dit toch gebeurt, is Betaal Garant Nederland gerechtigd om zonder verdere aankondiging het reeds verstrekte Certificaat Afbouwgarantie in te trekken aangezien opdrachtgever(s) hiermee de liquiditeit en solvabiliteit van opdrachtnemer(s) in gevaar brengen.
 12. Opdrachtgever(s) verplichten zich om de factuur/facturen van opdrachtnemer(s) binnen de, door opdrachtnemer(s), gestelde (betaal)termijn te voldoen. Indien opdrachtgever(s) de factuur/facturen van opdrachtnemer(s) te laat betalen en hierdoor de liquiditeit en solvabiliteit van opdrachtnemer(s) in gevaar brengen, wordt (zonder verdere aankondiging) het Certificaat Afbouwgarantie ongeldig verklaard en ingetrokken enkel door het geconstateerde feit dat opdrachtgever(s) te laat betalen, zonder verdere aankondiging.
 13. Alle werkzaamheden welke na faillissement opdrachtnemer(s) nog gedaan moeten worden, worden onder dezelfde condities (zoals vermeld in de aanneemovereenkomst) overgenomen door een, door Betaal Garant Nederland aan te wijzen, derde partij.
 14. Deze derde partij zal in opdracht van Betaal Garant Nederland vanuit een nulpuntstelling te werk gaan, dit houdt in dat vanaf het punt waar de failliete opdrachtnemer(s) gestopt is/zijn, het werk hervat wordt vanuit de afgegeven begroting en betaalregeling overeenkomstig de aanneemovereenkomst. Opdrachtgever(s) kunnen geen beroep doen op een betaling aan failliet, waarbij de werkzaamheden niet zijn verricht. Kosten welke derden moeten maken om de verbouwing/nieuwbouw af te maken worden 1 op 1 doorbelast conform de eerder tussen failliet en opdrachtgever(s) overeengekomen aanneemovereenkomst. Indien opdrachtgever(s) zich houden aan de betaaltermijnen zoals verwoord in de eerdergenoemde aanneemovereenkomst dan zullen er geen extra (on)kosten zijn t.a.v. de aanneemovereenkomst(en) en zal het huis conform de afgesloten aanneemsom worden afgebouwd.
 15. Opdrachtgever(s) zijn zelf verantwoordelijk voor gebreken en/of tekortkomingen veroorzaakt door de opdrachtnemer(s). Bij faillissement van de opdrachtnemer(s) zullen deze gebreken en/of tekortkomingen tot aan de nulpuntstelling voor rekening komen van de opdrachtgever(s).
 16. Een nulpuntstelling is het nieuwe startpunt vanuit de laatste gedane werkzaamheden van opdrachtnemer(s), waarbij alle voorgaande werkzaamheden, gebreken en/of tekortkomingen voor rekening zijn van opdrachtgever(s). Zij dienen e.e.a. te herstellen of af te maken tot aan de nulpuntstelling voor eigen rekening.
 17. Indien opdrachtgever(s) ook een Zekerheidsstelling hebben afgesloten dan komt dit bedrag ten goede aan de derde partij welke de bouw verplichtingen heeft overgenomen om eventuele onvoorziene en extra (on)kosten daaruit te betalen. In geen geval wordt u, bij nakoming van de voorwaarden, hierdoor extra (financieel) belast.
 18. Indien u bij faillissement van de aannemer zelf een derde partij inschakelt om de bouw verder af bouwen, zonder overleg met Betaal Garant Nederland, alsdan vervalt de Afbouwgarantie zonder verdere mededeling.
 19. Betaal Garant Nederland heeft voorrang op alle betrokken partijen t.a.v. overname van alle (on)roerende zaken welke door faillissement van de aannemer onder de curator vallen.
 20. Er kan enkel een beroep worden gedaan op de Afbouwgarantie als de opdrachtnemer(s) in het insolventie register vermeldt staat als ‘Failliet’.
 21. Opdrachtnemer(s) verplichten zich hierbij om terstond, na ontvangst dagvaardingsexploot tot verzoek uitspreken faillissement, dit te melden bij Betaal Garant Nederland.
 22. Bij faillissement van de aannemer wordt de (aanneem)overeenkomst van rechtswege ontbonden en kan de opdrachtnemer geen aanspraak meer maken op betaling van nog openstaande facturen.
  De nog openstaande facturen worden geacht ter dekking te dienen voor de (on)kosten en meerkosten door het ontstane faillissement.
 23. Opdrachtnemer(s) verplichten zich om terstond, op het eerste verzoek van Betaal Garant Nederland, om aan Betaal Garant Nederland mede te delen met welke partijen zij in de onderhavige, door Betaal Garant Nederland aan te wijzen aanneemoverkomst, zaken doet. Dit in de ruimste zin des woords waarbij het kan gaan om inkoopkanalen, wederverkopers danwel onderaannemers etc.
 24. Zowel opdrachtgever(s) als opdrachtnemer(s) dienen terstond, en zonder voorbehoud of selectie, datgene aan te leveren aan stukken of bescheidenen waar Betaal Garant Nederland om verzoekt, dit alles binnen een redelijke termijn.
 25. Kosten voor opdrachtnemer(s) t.a.v. controle en nacalculatie aanneemovereenkomst(en) zijn voor 2019 vastgesteld op € 400,- incl. btw. Deze worden vooraf gefactureerd en dienen voor aanvang controle en nacalculatie te worden voldaan.
 26. Indien er een Afbouwgarantie is verstrekt en de (ver)bouw/aanneemopdracht gaat om wat voor reden dan ook niet door, dan vindt er geen restitutie van het reeds betaalde factuurbedrag(en) plaats. Het verstrekte certificaat vervalt op hetzelfde moment zonder verdere aankondiging.
 27. Een betaald en verstrekt certificaat heeft enkel betrekking op de door opdrachtgever(s), danwel opdrachtnemer(s) ingediende aanneemovereenkomst waarop het certificaat naar verwijst. Indien er een certificaat is verstrekt en betaald terwijl opdrachtgever(s) daarna toch van opdrachtnemer(s) veranderen, dan vervalt dat certificaat zonder dat er restitutie plaats vindt van het/de reeds betaalde factuurbedrag(en). Er dient voor de nieuwe aanneemovereenkomst ook opnieuw een aanvraag te worden gedaan bij Betaal Garant Nederland voor een nieuwe afgifte van een certificaat.
 28. Een betaald en verstrekt certificaat heeft enkel betrekking op de door opdrachtgever(s), danwel opdrachtnemer(s) ingediende aanneemovereenkomst waarop het certificaat naar verwijst. Indien er een certificaat is verstrekt en betaald terwijl opdrachtgever(s) en/of opdrachtnemer(s) de aanneemoverkomst wijzigen of anderzijds veranderen, dan vervalt dat certificaat zonder dat er restitutie plaats vindt van het/de reeds betaalde factuurbedrag(en). Er dient voor de gewijzigde danwel nieuwe aanneemovereenkomst ook opnieuw een aanvraag te worden gedaan bij Betaal Garant Nederland voor een nieuwe afgifte van een certificaat.
 29. Indien één hoofdopdrachtgever/nemer een Certificaat Afbouwgarantie over het hele project heeft aangevraagd en tijdens die periode zich niet heeft gehouden aan onze Algemene Voorwaarden of de andere overeengekomen voorwaarden dan is het Certificaat Afbouwgarantie na overzetting op de/een koper van het object/de woning ook niet meer van kracht. Het Certificaat Afbouwgarantie wordt na constatering zonder verdere aankondiging ingetrokken en verliest zijn geldigheid.
 30.  Bij afgifte van een nieuw Certificaat Afbouwgarantie en/of een Certificaat Zekerheidsstelling vervalt/vervallen, zonder melding van Betaal Garant Nederland, automatisch de eerdere verstrekte Certificaten.
 31. Een certificaat wordt slechts éénmaal uitgegeven. Bij verlies van het Certificaat na hypotheekverstrekking wordt er geen kopie verstrekt. In andere gevallen kan er in overleg een hernieuwd Certificaat worden uitgegeven. De kosten hiervan zijn € 250,-
 32. Door gebruik te maken van de Afbouwgarantie erkend men kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden Afbouwgarantie en verklaren partijen dat zij akkoord gaan met deze algemene voorwaarden Afbouwgarantie. Indien er een beroep wordt gedaan op de Afbouwgarantie vervallen de algemene voorwaarden van opdrachtnemer(s), opdrachtnemer(s) gaan bij gebruikmaking van onze producten hier op voorhand mee akkoord.
 33. Bij dreiging met verbaal en/of fysiek geweld door één der partijen of onderaannemers, direct of indirect, alsdan is het Certificaat Afbouwgarantie per zonder verdere aankondiging per direct vervallen.
 34. Bij het openbaren/publiceren van schadelijke, smadelijke of lasterlijke uitlatingen via social media of welke uitlating(en) dan ook, terwijl het bouwproject nog onder de Afbouwgarantie valt, is niet toegestaan. Indien dit toch wordt geconstateerd alsdan vervalt zonder verdere aankondiging het Certificaat Afbouwgarantie zonder restitutie van gelden, indien dit i.c.m. een Certificaat Zekerheidsstelling is afgegeven alsdan vervalt ook dit Certificaat Zekerheidsstelling zonder verdere aankondiging en restitutie van gelden.
 35. Voordat opdrachtgever(s) danwel opdrachtnemer(s) een derde inschakelen bij een dispuut dient er eerst te worden overlegd met alle direct betrokkenen. Wordt er wel direct een derde partij ingeschakeld zonder medeweten van Betaal Garant Nederland dan wordt het Certificaat Afbouwgarantie zonder verdere aankondiging en zonder restitutie van gelden ingetrokken, indien dit i.c.m. een Certificaat Zekerheidsstelling is afgegeven alsdan vervalt ook dit Certificaat Zekerheidsstelling zonder verdere aankondiging en restitutie van gelden.   
 36. Alle partijen dienen zorg te dragen dat zij op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken tussen alle partijen, waarbij het aanvaarden en zonder protest behouden van het Certificaat Afbouwgarantie erkenning inhoud dat partijen hiervan op de hoogte zijn.
 37. Onze Algemene Voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden waarbij de laatste versie leidend is. Vergewis u hiervan goed op de hoogte te zijn. Bij het opvragen van onze Algemene Voorwaarden zullen wij u deze terstond ter beschikking stellen. De laatste versie van onze Algemene Voorwaarden worden doorlopend op onze website getoond, www.betaalgarantnederland.nl/algemenevoorwaarden.
 38. Betaal Garant Nederland kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld en erkend geen schadeclaim(s) welke eventueel voortvloeien uit de tussen opdrachtgever(s) en opdrachtnemer(s) gesloten overeenkomst(en).

 

Versie 2019

 

Algemene Voorwaarden Zekerheidsstelling

                                                                                                                 

 1. De opdrachtgever(s) beta(a)l(d)en uit de 1e termijnbetaling (of indien overeengekomen verspreid over meerdere betaaltermijnen), conform de tussen partijen gesloten aanneemovereenkomst, het bedrag van de vastgestelde Zekerheidsstelling aan Stichting BGN Zekerheidsstelling.
 2. De volstorting van het bedrag aan Zekerheidsstelling dient te geschieden voor aanvang van de (bouw) werkzaamheden, danwel bij de afgesproken termijn(en) zoals verwoord in het addendum. Bij een latere/te late volstorting of bij een non-volstorting vervalt het Certificaat Zekerheidsstelling zonder verdere aankondiging. Het bedrag zal dan aan het einde van het bouwtraject zonder beperkingen worden uitbetaald aan de opdrachtnemer(s) minus de (on)kosten.
 3. Standaard staat de Zekerheidsstelling op 6% van de aanneemsom (incl. BTW). Indien zich situaties of omstandigheden voor doen waardoor er een ander percentage of berekening moet volgen dan zal Betaal Garant Nederland dit schriftelijk aan alle betrokken partijen schriftelijk meedelen.
 4. Indien storting/betaling van de Zekerheidsstelling in mindering worden gebracht op de termijnfactu(u)r(en) van de opdrachtnemer(s), dan verleent/verlenen opdrachtnemer(s), enkel door gebruik te maken van die Zekerheidsstelling, opdrachtgever(s) finale kwijting voor het gehele bedrag zoals vermeld op die termijn factu(u)r(en).
 5. De kosten voor de opdrachtgever(s) bedragen 4% van de Zekerheidsstelling met een minimum van € 300,-, dit bedrag zal separaat aan de opdrachtgever(s) worden gefactureerd. Enkel na ontvangst van het gefactureerde bedrag is de Zekerheidsstelling voor opdrachtgever(s) gereserveerd en beschikbaar.
 6. Indien opdrachtgever(s) in gebreke blijven om deze kosten te betalen, zullen deze in rekening worden gebracht bij de opdrachtnemer(s). De opdrachtnemer(s) heeft/hebben dan een vordering op de opdrachtgever(s) ter grootte van het factuurbedrag. De opdrachtnemer(s) zal/zullen zelf zorgdragen voor inning van dit bedrag bij opdrachtgever(s), door gebruik te maken van de Zekerheidsstelling, erken(t)nen opdrachtgever(s) dit bedrag verschuldigd te zijn aan de opdrachtnemer(s).
 7. Indien uiteindelijk blijkt dat het bedrag Zekerheidsstelling niet gestort is binnen de afgesproken termijn betaling(en), dan vervalt het Certificaat Zekerheidsstelling zonder verdere aankondiging. Als deze in combinatie met een Certificaat Afbouwgarantie is afgesloten dan vervalt ook dit Certificaat Afbouwgarantie, zonder verdere aankondiging, en kan er geen beroep worden gedaan op de Afbouwgarantie zonder verdere aankondiging en zonder restitutie van gelden.
 8. Indien één hoofdopdrachtgever/nemer een Certificaat Zekerheidsstelling over het hele project heeft aangevraagd en tijdens die periode zich niet heeft gehouden aan onze Algemene Voorwaarden of de andere overeengekomen voorwaarden dan is het Certificaat Zekerheidsstelling na overzetting op de/een koper van het object/de woning ook niet meer van kracht. Het Certificaat Zekerheidsstelling wordt na constatering zonder verdere aankondiging ingetrokken en verliest zijn geldigheid, zonder restitutie van gelden.
 9. Indien de aanneemovereenkomst tot volle tevredenheid van alle partijen is afgewikkeld en dit schriftelijk kenbaar is gemaakt aan Betaal Garant Nederland (middels door alle partijen ondertekend oplevering rapport), alsdan zal de Zekerheidsstelling, minus de kosten voor de opdrachtnemer(s), aan de opdracht nemer(s) binnen 5 werkdagen worden uitbetaald.
 10. De kosten voor de opdrachtnemer(s) bedragen 2,5% van het bedrag aan Zekerheidsstelling met een minimum van € 200,- Deze kosten worden bij uitbetaling van de Zekerheidsstelling aan de opdrachtnemer(s) direct verrekend.
 11. De doorbetaling geschiedt vanaf de 1e werkdag volgend op de ontvangst van het opleveringsrapport, en akkoord per e-mail van de opdrachtgever(s). Na akkoord en doorbetaling is het Certificaat Afbouwgarantie en Certificaat Zekerheidsstelling beëindigd en verliest daarmee haar rechtsgeldigheid. Geen der partijen kan dan hierop nog een beroep doen.
 12. Indien de aannemer tijdens de werkzaamheden, conform de tussen partijen gesloten aanneemovereenkomst, failliet gaat zal, na melding van opdrachtgever(s), en na constatering door Betaal Garant Nederland in het insolventie register het bedrag Zekerheidsstelling binnen 5 werkdagen aan de partij/aannemer, welke de plaats in neemt van de failliete opdrachtnemer(s), worden uitbetaald.
 13. Indien er niet kan worden opgeleverd omdat er een geschil is omtrent de juiste oplevering c.q. juist uitgevoerde werkzaamheden danwel onoverkoombare (mening)verschillen t.a.v. de uitgevoerde werkzaamheden conform aanneemovereenkomst, alsdan komen partijen reeds nu overeen dat er een onafhankelijk bouwtechnische keuring zal plaatsvinden en dat de conclusies uit dat rapport bindend zijn voor de verdere afhandeling van het geschil. De in het ongelijk gestelde partij betaalt de kosten voor het opstellen van het bouwtechnisch keuringsrapport. De partij, op wiens verzoek er een bouwtechnische keuring dient plaats te vinden, mag zelf (eventueel in overleg met Betaal Garant Nederland) het bedrijf aanwijzen welke de keuring gaat uitvoeren. Door gebruik te maken van de Zekerheidsstelling gaan alle betrokken partijen hier bij voorbaat mee akkoord.
 14. Mochten partijen in een discussie belanden zonder einde, of mocht zich een situatie voordoen waarover niets in de Algemene Voorwaarden Zekerheidsstelling wordt vermeld, dan beslist Betaal Garant Nederland in samenwerking met een onafhankelijk deskundige, of een andere aan te wijzen deskundige, over de eindoplossing, voor zover mogelijk in goed overleg met betrokkenen, en verklaren partijen zich daar bindend aan te houden.
 15. Zowel opdrachtgever(s) als opdrachtnemer(s) dienen terstond, en zonder voorbehoud of selectie, datgene aan te leveren aan stukken of bescheidenen waar Betaal Garant Nederland om verzoekt, dit alles binnen een redelijke termijn.
 16. Kosten voor opdrachtnemer(s) t.a.v. controle en nacalculatie aanneemovereenkomst(en), HAO, zijn voor 2019 vastgesteld op € 400,- incl. BTW per aanneemovereenkomst. Deze factuur wordt vooraf gefactureerd en de controle van de aanneemovereenkomst vindt pas plaats na ontvangst van betaling.
 17. Een certificaat wordt slechts éénmaal uitgegeven. Bij verlies van het Certificaat na hypotheekverstrekking wordt er geen kopie verstrekt. In andere gevallen kan er in overleg een hernieuwd Certificaat worden uitgegeven. De kosten hiervan zijn € 250,- 
 18. Door gebruik te maken van de Zekerheidsstelling erkend men kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden Zekerheidsstelling en verklaren partijen dat zij akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden Zekerheidsstelling. Indien er een beroep wordt gedaan op de Zekerheidsstelling vervallen de Algemene Voorwaarden van opdrachtnemer(s), opdrachtnemer(s) gaan bij gebruikmaking van onze producten hier op voorhand mee akkoord.
 19. Bij dreiging met verbaal en/of fysiek geweld door één der partijen of onderaannemers, direct of indirect, alsdan is het Certificaat Afbouwgarantie per zonder verdere aankondiging per direct vervallen.
 20. Bij het openbaren/publiceren van schadelijke, smadelijke of lasterlijke uitlatingen via social media of welke uitlating(en) dan ook, terwijl het bouwproject nog onder de Afbouwgarantie valt, is niet toegestaan. Indien dit toch wordt geconstateerd alsdan vervalt zonder verdere aankondiging het Certificaat Afbouwgarantie zonder restitutie van gelden, indien dit i.c.m. een Certificaat Zekerheidsstelling is afgegeven alsdan vervalt ook dit Certificaat Zekerheidsstelling zonder verdere aankondiging en restitutie van gelden.
 21. Voordat opdrachtgever(s) danwel opdrachtnemer(s) een derde inschakelen bij een dispuut dient er eerst te worden overlegd met alle direct betrokkenen. Wordt er wel direct een derde partij ingeschakeld zonder medeweten van Betaal Garant Nederland dan wordt het Certificaat Afbouwgarantie zonder verdere aankondiging en zonder restitutie van gelden ingetrokken, indien dit i.c.m. een Certificaat Zekerheidsstelling is afgegeven alsdan vervalt ook dit Certificaat Zekerheidsstelling zonder verdere aankondiging en restitutie van gelden.
 22. Alle partijen dienen zorg te dragen dat zij op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken tussen alle partijen, waarbij het aanvaarden en zonder protest behouden van het Certificaat Zekerheidsstelling erkenning inhoud dat partijen hiervan op de hoogte zijn.
 23. Onze Algemene Voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden waarbij de laatste versie leidend is. Vergewis u hiervan goed op de hoogte te zijn. Bij het opvragen van onze Algemene Voorwaarden zullen wij u deze terstond ter beschikking stellen. De laatste versie van onze Algemene Voorwaarden worden doorlopend op onze website getoond, www.betaalgarantnederland.nl/algemenevoorwaarden.
 24. Betaal Garant Nederland kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld en erkend geen enkele schadeclaim welke eventueel voortvloeien uit de tussen opdrachtgever(s) en opdrachtnemer(s) gesloten overeenkomst(en).

 

 

 

Versie 2019